مطقییر                  

لخت میمانم
2005/06/29

 
...

نيمی از بدنش سوخته بود
اما احساسات همان بود که بود
و شعور هم، همان بود که بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8