مطقییر                  

لخت میمانم
2005/07/15

 
نقره مثل طلا

ميدونی دفعه آخر کی فهميدم زنم شبا تو استريپ دنسينگ رقاصه؟
همين يک ماه پيش، البته امشبم فهميدما
خوب من فردا خيلی کار دارم
مهمونا خيلی ريختو پاش کردن
بايد اين ميله وسط سالن رو هم ور دارم
برقش ميندازم واسه يه ماه ديگه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8