مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/05

 
...

ميدونم ناراحتی
آخه تو خيلی داشتی تلاش ميکردی
منه احمق هم بدون هيچ واکنشی نگاهت ميکردم
شايد واقعا يادم رفته چه جوری بايد عاشق شد
يکی چند وقت پيش بهم گفت ّ تو گم شدی، يه جای خيلی عميق ّ
بهترين حالتش اينه که ديگه پيدا نشم برای هميشه، آروم و ساکت
مثل غرق شدن تو باتلاق

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8