مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/20

 
...

غارها هم مملو از آدم هستند
تلاش بيهوده ميکنيم
آرامش هرگز بر نميگردد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8