مطقییر                  

لخت میمانم
2005/08/27

 
...

يکی از حسامو خوب يادمه
همونی که تو آخر کلم گفت بنگ
و بعدش من شدم همينی که هستم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8