مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/02

 
...

وقتی نسبت به کارت احساس خوبی نداری
مطمئن باش که داری راه اشتباه ميری
اگر مجبوری که انجامش بدی
بهش عادت کن

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8