مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/07

 
به ياد نيچه

آنگاه که در رقابت پنجاه رهبر مهم جهان
انسانها از اول تا چهل و نهم شدند
و خدای عزيز ما پنجاهم شد
ميتونيم فکر کنيم کــه
نيچه راست ميگفت
که ّ خدا مرده ّ

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8