مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/11

 
داغه داغ

اينجا ايران است اينجا خانه ماست
اينجا ما و تمام خانواده تروريست هستيم
اين نيروی نظامی امريکاست اين پدر من است
پدر من به تنهايی با تمام تروريستها مبارزه ميکند
پدر من ميخواهد تنها گروگان را آزاد کند حتی به زور، او ديناست
پدر من در اخبار غرق است، پدر من يکی از قربانيان تبليغات خبری است

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8