مطقییر                  

لخت میمانم




2005/09/18

 
...

شايد در همين دنيای فانتزی ذهنم زندگی کردم
بدون نگرانيهای دنيای خارج از آن

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8