مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/19

 
...

سن و سالی ازش گذشته بود؛
با اين حال ديگه طاقت نداشت
چادرشُ گره زد دور کمرش،
دسکشای بُکسشُ دستش کرد و
افتاد به جون حاج آقا
راستش دل منم خنک شد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8