مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/22

 
همين جا

يه نگا به من بکن
آره به من که اين پايينم
ميدونی جالبترين قسمتش کجاس
ميدونم که نميدونی از اون قيافه معلومه
جالبترين اين قضيه، آره همين قضيه ديگه
اه بابا چقد تو خنگی همين زندگی رو ميگم
جالبترين جاش همين جايی که من هستم
به جون تو نباشه به جون خودم که حالا ارزشم نداره
انقدر که شما ميدوی اين طرف اونطرف نميدونيم چی ميخوای
نه که بگم خودم ندويدما، نه که بخوام فکر کنی تافته جدا بافته بودم، نه
فقط ميخوام يه نيگا به من بندازی اون وقت خودت دستگيرت ميشه کجايی
به هر حال ما که اينجا جامون راحته کجا برم بهتر از اينجا فعلا که تا قيامت باس بخوابم
ديگه مرده که ازش انتظاری نيست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8