مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/30

 
اين چيزه بيچاره

اين رفيق ما تنها کسی که من فکر ميکنم به شدت به يک يوزر منوآل
جهت استفاده درست و کامل از چيزش احتياج داره
جديدن معلوم نيست باهاش چيکار کرده
پره جوشای ريز و قرمز شده و بعد استفاده
جوشا بدتر ميريزه بيرون و سوزن سوزن ميشه
من که براش تشخيص کپک رو دادم و در انتها خشک شدن و افتادن جنس
يکی از بچه ها به مرغ همسايشون شک داره که جديدن گشاد گشاد را ميره

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8