مطقییر                  

لخت میمانم
2005/10/01

 
من ديدمش

وقتی بهش گفتم ميخوام کنترلش کنم خيلی جا خورد
بعد يه مدت هزارو يک تهمت بهم زد از خيانت گرفته تا مريضی های مختلف
براش توضيح ميدادم ميخوام ببينمش، نميخوام رابطه‌ام اساسش فقط سکس باشه
فقط نگاهم ميکرد و تو نگاهش ميخوندم داره به همون هزارو يک دليل خودش فکر ميکنه
بهش ميگفتم دلايل ديگه هم برای عشق و دوست داشتن هست، درک نميکرد انگار
يک ماه تحمل کرد
و رفت
روزهای آخر
عاشق نگاهش بودم
عاشق سادگی افکارش
عاشق حرف زدنش
و عاشق صداش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8