مطقییر                  

لخت میمانم
2005/10/19

 
فکر کمتر، زندگی بهتر

مخم خشک شده، احساساتم جان ميکنند تا بالا بيايند
الان در حد يک موجود نباتی ميتوانم فکر کنم
عکس العملهايم کندتر و کندتر ميشوند
الان احساس چمن بودن ميکنم
زير اشعه آفتاب دراز ميکشم
و به هيچ چيز فکر ميکنم
من خوش بخت ترين
چمن دنيا هستم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8