مطقییر                  

لخت میمانم
2005/11/09

 
هم سطح دريا

از عسلونو گزارش ميدم
امروز اينجا داره باد مياد
در يک جاهايی از بدنم
عروسی بر قرار است
برای دوستانی که نميدانند بگم که
در اينجا باد اومدن و تکان خوردن شاخه‌های اٌکاليپتوس
از پديدهای نادری هست که فقط در اواسط پاييز اتفاق می‌افتد
اين چند روزه که شما در تهران بارون داشتين و تگرگ ما در اينجا
با دو تا کولر گازی که از صبح روشن بود بازم از گرما داشتيم خفه ميشديم
و البته که آدم از سرما خفه نميشه و فقط و فقط از گرما خفه ميشه
تا بعد...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8