مطقییر                  

لخت میمانم
2005/11/19

 
...

ليدر خيلی جدی گفت: آقايون لطفاً توجه کنيد، اينجا آب کف نميکنه.

من اينجور برداشت کردم، که ليدر داره ميگه اينجا آب و صابون کف نميکنه، از قرار بازديد کنندگان قبلی انقدر مالوندن تا کف کنه و احتمالاً به خودشون هم صدمه زده بودن، که ليدره انقدر جدی ميگفت کف نميکنه.

البته درسته تو عسلونو بخاطر آبش صابون کف نميکنه اما بجاش تا دلتون بخواد آدم کف ميکنن.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8