مطقییر                  

لخت میمانم
2005/11/30

 
...

ميدونی چيه؟
کنترله
همه دعواها سر کنترله، حالا ميخواد کنترل تلويزيون باشه يا يک آدم يا همه دنيا.

خوب که چی حالا، هيچی بعضی وقتا حوس ميکنم فکرارو همينجوری وصل کنم به خروجی. البته بعضی وقتا هم نيست خيلی وقتاس.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8