مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/18

 
ديد...

معيار جديد ذهنم، برای ارزش گذاری روی آدمها اطرافم
طرز رفتارشان با آدمهای ديگر، بدون در نظر گرفتن رتبه و مقامشان

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8