مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/19

 
عشق و فراموشی

عشق و نفرت قدرت خود را از يک‌جا می‌گيرند؛ از فراموش نکردن. انگار هيچ چيز در درون آدم قوی‌تر از چيزی نيست که هرگز فراموش نمی‌شود. اصلا بگذار اين‌طور برايت بگويم: عشق چيزی نيست جز فراموش نکردن؛ عشق تنها به يادداشتن است، نگهبانی خاطره است.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8