مطقییر                  

لخت میمانم
2005/12/29

 
...

فکرهای زيبا
بالا ميروند و در راه
از چهره‌های زيبا ميگذرند
از جيبهای پر از پول ميگذرند؛
آيا من، خودم را توجيه ميکنم؟
نميدانم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8