مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/04

 
...

رُکُ زُکی بوم بوم

اين يکی به بالايی ربطی نداره

گيگُ گيگُ گيگُ گيگُ

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8