مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/19

 
...

ميدانم به حماقتم ميخنديد
اما آن غشاء نازکی که ميگفتم
جنسش از عشق بود، اشتباه شد
اصلاً به من چه، روش که ننوشته بود

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8