مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/13

 
...

به نظرم ميرسد
که غشاء نازکی از گه
رابطه‌ی مان را در بر گرفته

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8