مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/04

 
...

ميگی ّمن لیاقتش را ندارمّ
خودت میدانی از سرت زیاد است و
باز میخواهی از دستش بدهی!
واقعاً به این چه باید گفت؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8