مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/05

 
...

عشق چيز پاکيه و آدمٌ پاک نگه ميداره
اونقدر ارزش داره که خودتٌ فداش کنی
حتی اگه عشقی باشه که مال خودت نباشه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8