مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/06

 
...

اين يادت باشه
آدمی که توی رو در وايسی قرار ميگيره
ممکنه کون هم بده

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8