مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/10

 
...

هی مرد بيدارشو...
اين اتفاق اولين بار نبوده
آخرين بار هم نخواهد بود

ميدونی، احمق نبودی
وقتی فکر ميکردی ديگه تکرار نميشه
فقط يه چيز خيلی ساده فراموش کرده بودی
اينکه شرايط رو تو تائين نميکنی
بلکه زندگی اين کارو برات ميکنه

حالا چه احساسی داری؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8