مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/01

 
...

به امید آن روز که،
عشق هست،
شراب هست،
نان هست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8