مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/03

 
...

نه، هنوز یادم نرفته
هنوز صبح که چشم باز میکنم هست
ولی انگیزم برای فراموشی زیاده
واقعا زیاده

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8