مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/09

 
...

نه، نمی توانی مرا ببینی
میدانی اشکال از تو نیست
اشکال از کامل نبودن من است
شاید هم نه اشکال؛ فقط سرنوشتی احمقانه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8