مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/26

 
...

میدونی
از اونی که هستیم میترسیم
واقعیت درونمان را نمی‌پذیریم
خودمان را در جهت دیگران هماهنگ میکنیم
چون میترسیم،
از تغییر
از خودمان
از اینکه دیگر خودمان را نشناسیم
با اینکه در ناخودآگاهمان میدانیم
هرگز گم نمیشویم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8