مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/14

 
خیابان

دخترک شمع میفروخت.
آن شب در خواب دیدم،
که دخترک شمعهای روشن را میفروشد؛
آن شب دیدمش که شمعی روشن کرده و در شعله آن غرق شده...
عجیب بود حس آن لحظه‌ام

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8