مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/17

 
روی قبرش بنویسید:

احمق بود ولی، احمق نمرد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8