مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/18

 
...

در میان تاریکی‌های ذهن درهمش
به چنگ گرگان افتاد و ...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8