مطقییر                  

لخت میمانم
2006/04/25

 
تعریف

میخواهم تعریفم را از آزادی بگویم
آزادی یعنی همینی که هستم و دوست دارم که باشم؛
دیگر هم برای کسی تعریفش نمیکنم
میترسم خرابش کنند با حرفهایشان
برای تو؟ نه، برای تو هم نمیگویم
میدانم از روی محبت حرف میزنی
ولی نمیدانی که داری زنجیرش میکنی
هنوز آنقدر انسان هستم که آزاد باشم
هنوز آنقدر انسان هستم که مانع آزادی کسی نشوم
به هیچ دلیل و شکلی... رنجشان نمیدهم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8