مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/03

 
...

لباسهایم را آتش زدم
دیگر بهشان احتیاجی نداشتم
دوست نداشتم به امیدشان لخت باشم
میخواهم بدون امید و شک، لخت بمانم
لخت میمانم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8