مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/06

 
...

لبانم اول باران را شناخت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8