مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/07

 
...

استاد توجیه زندگی‌ام شدم
بدتر از آن این که به دیگران هم در توجیه زندگیشان کمک میکنم
اگر دوست داشتید نادیده بگیرید و گر نه که دوری کنید و به هراسید

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8