مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/10

 
.

هیچ کس نگفت، که من چه گهی هستم
...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8