مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/12

 
...

هوس؛
فعلی که دائمی نباشد، گاه بیاید و برود
در رابطه بار منفی دارد البته بصورت یک طرفه آن
چیزی که تو بخواهی و من نه، پس تو هوس کردی
و اگر تو به اسرار و زور بخواهی، پس هوس بازی
وقتی هر دو میخواهیم یعنی توافق کردیم، پس هوس نکردیم
توافق کردن بار مثبت دارد، بد نیست، پس احساس گناه هم ندارد
شاید پشیمانی یا ناکامی یا ناخوشایند یافتن بعد از توافق؛ حالا به هر دلیل
بعد از پشیمانی دوباره هوس معنی میگیرد (هوس کرد یا هوس کردم)
توافق دوباره بعد از پشیمانی احمقانه به نظر میرسد. (؟)

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8