مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/07

 
پوست انداختنم از کلم شروع شد
واقعاً دارم پوست میندازما
مثل یه افعی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8