مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/09

 
...

میدانم دلت میخواهی خودت را ثابت کنی
فقط یک چیز را در نظر بگیر؛
که به چه کسی ثابت میکنی
آن وقت شاید آن کس برایت مهم بود
مهمتر از اثبات تمامیت خودت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8