مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/10

 
...

دلیل خوبیت را میدانم،
میدانم هنوز یاد نگرفتی چطور از اعتماد دیگران سوءاستفاده کنی
دور نیست، زمانی که یاد میگیری و تازه تو هم میشوی مثل بقیه

میدانی، همیشه بهتری هست که وسوسه تعویض را قوت ببخشد
و آن کیست که تاب بیاورد...(؟)

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8