مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/15

 
...

کدامین قانون به تو حق خیانت داد؟

- خودِ خیانت!

چون خیانت دیدی، خیانت میکنی
یعنی...
پس ارزش خود انسان چه میشود؟
اگر از همین الان چنین فکر میکنی...
میدانی بهتر است تمامش کنیم، دیگر به ناکجا آباد رسیدیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8