مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/19

 
...

خب، انتظار بیش از این هم نباید ميداشتی
پس خوش بگذره

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8