مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/20

 
...

سرم سنگین تر از اونی بود که بتونم روی گردنم تحملش کنم
- ببخشید آقا، میدونید من کجام؟
بازم همون صدای وز وزه تو سرم پیچید
فکر کنم افتادم روی زمین
صدای دامب تو سرم پیچید
باید مرده باشم...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8