مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/28

 
...

بگذار یک چیز را برایت روشن کنم
آغوش من، مهد کودک نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8