مطقییر                  

لخت میمانم
2006/07/28

 
...

هنرمندها تغییرات اطرافشان را به گونه‌ای بیان میکنند که دلنشین است.
شاید کمی بزرگ نمایی برای درک بهتر تغییر بد نباشد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8