مطقییر                  

لخت میمانم




2006/08/11

 
امید(؟)

عشقی که با دردی جان کاه از درون بر آمد
عشقی که مدتها طول کشید تا سر کشید
عشقی که به کثافت کشیده شد
عشقی که در لجن تردیدها فرو رفت
میدانی،
برایت نگرانم،
نگرانم که نتوانی،
نگرانم که نا‌امید و زخمی شوی

آخر نمیدانم، که چه شود تا عشقی باز بر آید

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8