مطقییر                  

لخت میمانم
2006/09/14

 
...

باید بیشتر فکر کنم
هنوز اشتباهاتی باقی مانده
باید بیشتر فکر کنم
باید درک کنم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8